Pearson English:Сурагчдын англи хэлний түвшин 18.1 хувиар өслөө

Pearson English хөтөлбөрийн туршилтын тайлан

`

Шинэчлэгдсэн Боловсролын ерөнхий хуульд сургалтын үндсэн гадаад хэл нь англи хэл байх бөгөөд эх хэлээрээ суралцах болон бусад гадаад хэл суралцах эрхийг үл хөндөнө хэмээн заасан. Өөрөөр хэлбэл, англи хэлний монголчууд үндсэн гадаад хэл байна хэмээн тунхагласан.  

Тэгвэл Боловсролын үнэлгээний төвийн 2015 – 2019 оны судалгаанаас англи хэлний сургалтын чанарын үнэлгээний дундаж нь 32.8 хувьтай, боловсролын хүрээлэнгийн явуулсан сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн судалгааны дундаж 39.5 хувь, ЭЕШ-ын онооны дундаж 36.7 хувь байгаа нь англи хэлний хичээлээр сурагчид тодорхой сэдвийн хүрээнд зөв сонсох, ярих, унших, бичих, харилцах чадвар төлөвшүүлэх сургалтын хөтөлбөрийн зорилтын хэрэгжилт хангалтгүй гэж дүгнэжээ. Иймд Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас англи хэлний боловсролын чанарыг ерөнхий боловсролын түвшнээс нь эхлэн сайжруулах замаар бүх нийтийн англи хэлний цогц чадамжийн хүрээг олон улсын түвшинд нийцүүлэх ажлын хүрээнд орчин үеийн дэвшилтэт технологид суурилсан хөтөлбөрийн агуулга, хэрэглэгдэхүүн, үнэлгээ, аргачлал, багшийн хөгжил бүхий сургалтын цогц хөтөлбөрүүдийг харьцуулсаны үндсэн дээр Лондонд төвтэй дэлхийн боловсролын байгууллага болох “Pearson”-ий англи хэлний хөтөлбөрийг Монгол Улсад хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн.

Энэ ажлын хүрээнд “Pearson English” англи хэлний сургалтын цогц хөтөлбөрийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 10 – аас 2023 оны 06 дугаар сарын 10 – ныг хүртэл зургаан сарын хугацаанд туршсан бөгөөд аймгийн төвийн 16 сургууль, сумын 11 сургууль, нийслэлийн 10 сургуулийн V-IX ангийн нийт 30,000 орчим сурагч, 244 англи хэлний багш нар хамрагдсан юм.

 Туршилтын хөтөлбөрийг хоёр аргаар хэрэгжүүлэв. Үүнд:

  • 100 хувь онлайн платформ ашиглан хичээлээ зааж, дасгал, даалгавар, үнэлгээг платформоор дамжуулан өгөх, гүйцэтгүүлэх;
  • Холимог аргаар буюу багш танхимд платформоор хичээлээ заах, сурагчид хэвлэмэл сурах бичиг дээрээ дасгал даалгавар хийх, харин үнэлгээ, тестийг платформоор авах;

Туршилтын үр дүнг харвал, нийслэлийн 10 сургуулийн сурагчдын англи хэлний түвшин 34.9 хувьтай үнэлэгдэж байсан бол туршил хэрэгжсэний дараа авсан шалгалтаар англи хэлний түвшин нь 53.1 хувь болж өсжээ. Харин аймгийн төвийн 16 сургуулийн сурагчдын англи хэлний түвшин 29.6 хувьтай байсан бол туршилтын дараа 45.2 хувь болж өссөн бол сумын 11 сургуулийн сурагчдын түвшин 26 хувиас 45.5 хувь болж өсжээ.

Энэхүү үзүүлэлтийг анги тус бүрээр нь задалж харвал, туршилтын бүлгээс авсан цаасан суурьтай гарааны болон үр дүнгийн шалгалтын дүнг харьцуулан шинжилж үзэхэд V-IX ангийн гарааны үнэлгээний дундаж 35.2 хувьтай шалгагдсан бол хөтөлбөр турших хугацаа дууссаны дараа авсан үр дүнгийн үнэлгээний дундаж 39 хувьтай болж, болон үр дүнгийн үнэлгээний зөрүү нь 4 хувийн /бага зэрэг өссөн/ ялгаатай байна. Хамгийн өндөр хувьтай шалгагдсан нь V анги гарааны үнэлгээ 51 хувьтай байсан бол үр дүнгийн үнэлгээ нь 60 хувь болж өсжээ. Харин  IX ангийн тухайд хамгийн бага буюу 29 хувьтай гарааны үнэлгээнд шалгагдсан бол үр дүнгийн үнэлгээ нь 31 хувь болж 2 хувиар өссөн дүн харагдлаа.

Харин хяналтын бүлгийн тухайд (Pearson English англи хэлний хөтөлбөр туршигдаагүй) цаасан суурьтай гарааны болон үр дүнгийн сорилын гүйцэтгэлийн дүнг харьцуулан шинжилж үзэхэд V-IX ангийн нийлбэрээр гарааны үнэлгээний дундаж 36 хувьтай шалгагдсан бол үр дүнгийн үнэлгээний дундаж 37.4 хувьтай болж, гарааны болон үр дүнгийн үнэлгээний зөрүү 1.4 хувийн ялгаатай, бага зэрэг өссөн үзүүлэлттэй байна.

Дижитал платформд суурилсан үр дүнгийн үнэлгээг туршилтын бүлгээс үзэхэд V-IX ангийн гарааны үнэлгээний дундаж  29.3 хувьтай шалгагдсан бол хөтөлбөр турших хугацаа дууссаны дараа авсан үр дүнгийн үнэлгээний дундаж  47.4 хувьтай болж, гарааны болон үр дүнгийн үнэлгээний зөрүү нь 18.1  хувийн өсөлттэй байна.  Үүнийг анги тус бүрээр авч үзвэл,

  • VI ангийн гарааны үнэлгээ 28.5 байсан бол үр дүнгийн үнэлгээ 48.1 болж өссөн /зөрүү 19.6 хувь/, 
  • VII ангийн гарааны үнэлгээ 28.5 байсан бол үр дүнгийн үнэлгээ 47.9 болж өссөн /зөрүү 19.4 хувь/, 
  • VIII ангийн гарааны үнэлгээ 30.1 байсан бол үр дүнгийн үнэлгээ 45.8 болж өссөн /зөрүү 15.7 хувь/,
  • IX ангийн гарааны үнэлгээ 30.1 байсан бол үр дүнгийн үнэлгээ 47.6 болж өссөн /зөрүү 17.6 хувь/

Гарааны болон үр дүнгийн үнэлгээнээс харахад багш нар болон суралцагчид платформ суурьтай дасгал, даалгавруудыг түлхүү ажиллуулж, дадлагажуулсан нь харагдаж байна. Үүнээс дүгнэхэд платформд суурилсан олон улсын хөтөлбөрийг цаашид үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхэд нааштай үр дүн харагдаж байна.

Жилийн эцсийн онлайн шалгалтын дүнг гарааны шалгалттай харьцуулан туршилтад хамрагдсан сургууль тус бүрээр авч үзвэл Архангайн Эрдэнэмандал сумын сургууль, Говь-Алтай аймгийн Цээл сумын сургууль, Орхоны 14-р сургууль, Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын сургууль, Налайх дүүргийн Голомт цогцолбор сургуулиудын ахиц амжилт бусадтай харьцангуй өндөр байна.

БАГШ НАР ОЛОН УЛСЫН АНГЛИ ХЭЛНИЙ ТҮВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТ ӨГЧ, ГАДААД МЕНТОР БАГШИЙН МЭРГЭШҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДЛАА

Pearson English хөтөлбөр нь дан ганц сурагчийг хөгжүүлээд зогсохгүй багшийн хөгжил болон заах аргазүйг хөгжүүлэх, сайжруулахад онцгой анхаарсан гэдгээрээ онцлог.

“Pearson English” хөтөлбөрийн туршилтад хамрагдаж буй 38 сургуулийн 240 багш нараас Pearson байгууллагын Монгол дахь төлөөлөгчийн газар болон шалгалтын төв англи хэлний ерөнхий түвшин тогтоох тест (level test)-ийг онлайн платформоор авсан. Тэдгээр багш нарын зарим нь анх удаа олон улсын шалгалт өгсөн юм.

Түвшин тогтоох шалгалт (Level test) нь Pearson байгууллагын олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн түвшин тогтоох стандарт тест бөгөөд хиймэл оюун ухаанд суурилсан технологийг ашиглан шалгуулагчийн англи хэлний сонсох, унших, бичих чадваруудыг бүх түвшинд (CEFR <A1-C2; GSE 10-90) үнэлэх боломжтой. Шалгуулагчийн цаг хугацааг хэмнэсэн буюу шалгалтын үргэлжлэх хугацаа нь 30 минут байдаг, шалгалтын хариу шууд гардаг гэдгээрээ онцлогтой. Мөн шалгуулагчийн англи хэлний чадварыг бодитоор үнэлдэг ба шалгуулагчийн хариултаас хамаарч дараагийн асуултууд тохируулагддаг. Ингэснээр тестийн асуулт хэзээ ч шалгуулагчид хэт амархан эсвэл хэт хүнд байхгүй, шалгуулагч бүрийн түвшинд тохирсон өөр өөр асуултуудтай байна гэдгээрээ давуу талтай юм.

Шалгалт өгсөн нийт 240 багш нарын дөнгөж 23% нь шаардлага хангахуйц түвшний англи хэлтэй байгаа бол 77% нь хэлний түвшингээ нэмэгдүүлэх, сайжруулах шаардлагатай гэж дүгнэжээ.

Иймд “Pearson англи хэлний сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Монгол Улсын англи хэлний багш нарын англи хэлний түвшинг CEFR В1-В2 түвшинд хүргэх, цаашид багш нарын англи хэлний чадварыг дээшлүүлэх сургалтуудыг тогтмол, үе шаттай зохион явуулах, багш нарыг ажлын байран дээрээ хөгжих, хэлний чадвараа дээшлүүлэх боломжоор хангах ажлуудыг төлөвлөж, хэрэгжүүлэх нэн тэргүүний шаардлага байгааг Pearson олон улсын сургагч багш Филип Варвик болон Pearson байгууллагын англи хэлний олон улсын шалгалтын үнэлгээний мэргэжилтнүүд, Pearson Монгол байгууллагад хүргүүлсэн зөвлөмжиндөө дурджээ. 

Энэ хүрээнд "Pearson English" хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хүрээнд үндэсний сургагч багш нарыг бэлдсэн юм. Үндэсний сургагч багш нарыг туршилтад хамрагдаж буй 38 сургуулиас сонгож, Pearson байгууллагын олон улсын сургагч багш Филип Варвик Монгол Улсад 2023 оны 01 сард хүрэлцэн ирж, сургалт орсон юм.

Түүнчлэн энэ хичээлийн жилийн V-VI ангид “Pearson English” англи хэлний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлэхтэй холбоотойгоор 08 дугаар сарын 23-27 хүртэл 1000 орчим багш нарыг Pearson байгууллагын олон улсын сургагч багш нар Монгол Улсад хүрэлцэн ирж, сургах гэж байна. Цаашид жил бүр ерөнхий боловсролын сургуулийн англи хэлний багш нарыг үе шаттайгаар сургалтад хамруулах, англи хэлний түвшнийг сайжруулах чиглэлд ажиллах юм байна.

“Pearson English” хөтөлбөрийн туршилтын үр дүнг товчхон дурдвал, сурагчдын англи хэлний түвшин сайжирч, хичээлд оролцох идэвх нь нэмэгдэж, багш нарын хувьд ачаалал багасаж, олон улсын түвшин англи хэлээ үнэлүүлж, олон улсын сургагч багш нарын сургалтад хамрагдаж, эцэг эхчүүд платформоор хүүхдүүдийнхээ хичээлийг давтуулангаа өөрсдөө англи хэлээ сайжруулах боломжтой болжээ. Түүнчлэн улсын сургуульд олон улсын англи хэлний хөтөлбөр нэвтэрч байгаа нь хувийн сургуулиудтай энэ зэрэгцэж, сурагч хоорондын хэлний түвшний ялгаа багасах боломж харагдаж байна.