Have a question?
Message sent Close

IEDC ХХК нь Монгол Улсад олон улсын стандартад нийцсэн хөтөлбөрийг нутагшуулах, багш нарыг дахин сургах замаар боловсролын тэгш бус байдлыг бууруулах, боловсролын системийн шинэчлэлд өөрсдийн хувь нэмрээ оруулахыг зорьж байна.